Измерването на температура със термосъпротивления е основано на свойствата на електрическите проводници да изменят съпротивлението си в зависимост от температурата. Повечето проводници увеличават съпротивлението си с увеличаване на температурата и го намаляват с намаляване на температурата. Като се знае зависимоста, която съшествува между съпротивлението на проводника и темтературата, по стойноста на съпротивлението може да се определи температурата, до която е нагрят проводникът. Така че при измерване на температура със термосъпротивление е необходимо непрекъснато да се измерва съпротивлението на проводника.

Измерването на съпротивлението на всяко вещество при изменение на температурата му се характеризира с температурния коефициент на съпротивлението.

Където R0 е съпротивлението при 0°С и R100 е съпротивлението при 100°С.
В измервателния комплект влизат:
– термосъпротивление (чувствителен елемент)
– измервателен апарат – вторичен прибор (например процес индикатор).

 

Видове съпротивления

Pt 100 с коефициент 1.385 (обхват -200 ÷ 850 °С) – IEC 751,
Pt 100 с коефициент 1.391 (обхват -200 ÷ 650 °С) – градуировка 22,
Pt 46 (обхват -200 ÷ 650 °С) – градуировка 21,
Cu 53 (обхват -50 ÷ 180 °С) – градуировка 23,
Сu 100 (обхват -50 ÷ 180 °С) – градуировка 24,
Ni 100 (обхват -60 ÷ 250 °С) – DIN 43760,
Cu 50 (обхват -50 ÷ 200 °С)
Pt 50 (обхват -260 ÷ 750 °С)

 

 Ролята на удължителните проводници. Схеми на свързване.

Удължителните проводници служат за връзка между чувствителния елемент и керамичната клема разположена в главата на температурния сензур. Изискване към удължителните проводници да са с ниско електрическо съпротивление за да не влияят на измерването и е да са устойчиви на висока температура (да не настъпва окислителен процес), обикновено са посребрени.
Използват се няколко схеми на свързване на термосъпротивленията към вторичния прибор.

  • двупроводна схема – Когато не се изисква голяма точност на измерването и линията за свързване не е с голяма дължина (нискоомна).
  • трипроводна схема – При извършване на измервания изискващи голяма точност или линията за свързване е с голяма дължина, се използва трипроводна схема на свързване
  • четирипроводна схема – При прецизни измервания на температура, когато искаме да изключим влиянието на външни фактори (като индукция) се използва четирипроводна схема. Тя работи като трипроводна с тази разлика че може да се сменя мястото на „третия” проводник от една клема на термосъпротивлението на другата. При смяната показанието трябва да остава непроменено.