nakra naliagane

hidrotestНакра ЕООД извършва хидротест на тръбопроводи и съдове под налягане съгласно наредба съгласно чл.201 и чл.202 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане приета с ПМС №164 от 07.07.2008г., обн.,ДВ, бр.64 от 18.07.2008г., в сила от 19.08.2008г., изм.,бр 5 от 19.01.2010г. и чл.46, ал.1, т.2 от ЗТИП изм. и доп., бр.80 от 12.10.2010г. бр.38 от 17.05.2011.Фирмата има разработена методика, която има за цел да осигури точност на изпитанието, проследяемост на резултатите и безопасна работа. След приключване на изпитанието се издава протокол за изпитание на тръбопровода.

Top